Zápis do Základní školy

Zápis do ZŠ probíhá 1x ročně a týká se ŽÁKŮ, kteří nastoupí povinnou školní docházku v průběhu nadcházejícího školního roku. Před zápisem si rodiče vyzvednou „Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání“ nebo si ji vytisknou z webových stránek školy, kterou řádně vyplněnou doručí škole v uvedeném termínu. Zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena. Ředitelka školy vyhodnotí tyto žádosti v souladu s platnými kritérii k přijímání žáků a vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Rodiče budou informování o výsledku přijímacího řízení dvěma způsoby. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod jednotlivými registračními čísly na webových stránkách školy www.skolaprysk.cz v sekci Základní škola a ve vývěsce školy umístěné na Obecním úřadu v Prysku. V případě negativního rozhodnutí budou rodiče informováni písemně.

Kritéria k přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.
Pro školní rok 2019/2020 budou přijímáni žáci do stanovené výše kapacity ZŠ, tj. 40 žáků.
Ve  školním roce 2019/2020 může být přijato 14 žáků.

 

Mgr. Jana Vostřelová

ředitelka školy